THÔNG TIN ĐƠN HÀNG

[order_woo_items]

THÔNG TIN KHÁCH HÀNG
[order_woo_fname] [order_woo_phone]
[order_woo_email]
THÔNG TIN ĐƠN HÀNG
[order_woo_date] HT[order_woo_id] [order_woo_total] [order_woo_status]
HƯỚNG DẪN VÀO HỌC

HƯỚNG DẪN THANH TOÁN
ĐỒNG BỘ ĐƠN HÀNG VỚI FACEBOOK

Đơn hàng sẽ được đồng bộ vào nick Facebook của Anh/Chị và có thể xem lại đơn hàng này từ tính năng Lịch sử Đơn hàng trong Messenger.

0