THÔNG TIN ĐƠN HÀNG

[order_woo_items]

THÔNG TIN KHÁCH HÀNG
[order_woo_fname] [order_woo_phone]
[order_woo_email]
THÔNG TIN ĐƠN HÀNG
[order_woo_date] HT[order_woo_id] [order_woo_total]
HƯỚNG DẪN VÀO HỌC

  1. URL đăng nhập: https://edu.hitacamp.vn
  2. Email: [order_woo_email]​
  3. Mật khẩu mặc định: TG2023@TTL 

(Nếu bạn không đăng nhập được với mật khẩu này, hãy dùng tính năng >>QUÊN MẬT KHẨU<<