HITA COACH

Hita coach là khoá học đào tạo Người dẫn cờ Hita Game (Đào tạo thông qua công cụ Hita Game)

Thêm Heading của bạn tại đây

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

HITA COACH

+ Hiểu rõ nội dung bộ giáo cụ Hita Game;

+ Dẫn cờ Hita Game thông thạo, giúp người chơi nhận được bài học;

+ Chứng nhận hoàn thành lớp Huấn luyện viên Dẫn cờ Hita Game do Viện Mindmap Phát triển sáng tạo và bản quyền Việt Nam.

+ Có cơ hội tổ chức câu lạc bộ dẫn cờ theo hệ thống quản lý của Viện Mindmap Phát triển sáng tạo và bản quyền Việt Nam.

+ Có cơ hội tăng thu nhập.

+ Có cơ hội học lớp Nhà đào tạo Huấn luyện viên Dẫn cờ Hita Game.

HITA COACH

+ Hiểu rõ nội dung bộ giáo cụ Hita Game;

+ Dẫn cờ Hita Game thông thạo, giúp người chơi nhận được bài học;

+ Chứng nhận hoàn thành lớp Huấn luyện viên Dẫn cờ Hita Game do Viện Mindmap Phát triển sáng tạo và bản quyền Việt Nam.

+ Có cơ hội tổ chức câu lạc bộ dẫn cờ theo hệ thống quản lý của Viện Mindmap Phát triển sáng tạo và bản quyền Việt Nam.

+ Có cơ hội tăng thu nhập;

+ Có cơ hội học lớp Nhà đào tạo Huấn luyện viên Dẫn cờ Hita Game.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lộ trình đào tạo

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lịch học thời gian tới

K6: Khai giảng tháng 07/2024

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

K7: Khai giảng ngày 26/10/2024

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Các lợi ích đi kèm chương trình học

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Đội ngũ giảng viên

0